Alle categoriëen

Informatie


Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden : Webshop

Ondernemingsgegevens

Publilemon BV

Weg op  Bree 23/1 3670 Oudsbergen

hello@publilemon.be

011/792443
BE0627962657

Publilemon BV met maatschappelijke zetel te Weg op Bree 23/1 3670 Oudsbergen. RPR Tongeren.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Publilemon, een bv met maatschappelijke zetel te Weg op Bree 23/1 3670 Oudsbergen. BTW BE 0627.962.657, RPR Tongeren, (hierna ‘verkoper’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Publilemon moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door verkoper aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW (21%) en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Publilemon niet. Publilemon is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Publilemon is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Schrijffouten/typfouten, afwijkende kleuren,

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze firma.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Publilemon. Publilemon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Producten van Publilemon worden inclusief grafisch ontwerp (exclusief logo of huisstijl ontwerp)  aangeboden, met maximum 2 aanpassingsrondes via mail.

Behalve bij categorie “Eigen Ontwerp” , dan dient de klant het ontwerp zelf, kant-en-klaar en drukklaar aan te leveren. Publilemon bezorgt de drukspecificaties aan de klant.

Wanneer Publilemon instaat voor het grafisch ontwerp (exclusief logo of huisstijl ontwerp), dient de klant het logo (in hoge resolutie en in pdf-formaat) aan te leveren, alsook de overige gegevens.                      

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via overschrijving op rekeningnummer BE53 0017 5313 4853.

Publilemon is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Alle leveringen zullen kosteloos verzonden worden op één leveringsaders binnen België

Artikelen besteld via deze webwinkel worden standaard geleverd in België. Voor levering in het buitenland worden extra kosten aangerekend.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd maximum binnen de 60 dagen na ontvangst van de bestelling. Levering op één adres binnen België.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Publilemon.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Publilemon was geboden.

Artikel 6: Opdruk

De opdruk wordt, wanneer niet speciaal opgegeven, door ons naar best vermogen in kleur, op plaats en formaat aangebracht. Bij bedrukte artikelen is het helaas niet altijd mogelijk exact de juiste aantallen te leveren, 5% meer- of minderlevering is hierbij toegestaan. Wijzigingen moeten schriftelijk gebeuren en worden aanvaard indien ze bevestigd worden door onze diensten. Indien de prijs van het artikel inclusief opdruk is, worden wel de instelkosten aan u doorberekend. De drukprijs voor meerdere producten in een set, geldt slechts bij een gelijkblijvend logo. De bedrukkingen die in onze folder, website, sociale media kanalen,… voorkomen, zijn enkel ter illustratie. Indien u een order plaatst, behouden wij ons het recht uw logo in onze catalogus te gebruiken, tenzij door u nadrukkelijk schriftelijk verboden.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Publilemon.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Publilemon te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument,
  • of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen:
  • of als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument
  • of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
 3. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 6. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 7. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 8. Indien de klant na afloop van de in lid 5 en 6 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Publilemon, Weg op Bree 23/1 3670 Oudsbergen, 011/792443, info@publilemon.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn van 7 dagen is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Publilemon heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Publilemon Weg op Bree 23/1 3670 Oudsbergen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 7 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Publilemon zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Publilemon geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de Klant Publilemon specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 8: Garantie

Na het ontvangen van de proefdruk via mail, dient deze goedgekeurd te worden door de klant. Na deze goedkeuring is er geen enkele aansprakelijkheid meer voor Publilemon m.b.t. het ontwerp, schrijffouten en drukfouten.  

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de firma Publilemon en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Publilemon

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Publilemon zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 10: Bereikbaar  

Publilemon is tijdens kantooruren bereikbaar op het nummer +32 (0)11 79 24 43, via mail info@publilemon.be of per post op het volgende adres Weg op Bree 23/1 3670 Oudsbergen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 11: Sancties voor niet-betaling

Elke niet–betaalde factuur brengt vanaf vervaldag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 10% per jaar tot op datum van volledige betaling. Bovendien wordt zonder ingebrekestelling, het openstaande factuurbedrag vermeerderd met 10%, met minimum van 100 EUR ten titel van forfaitaire schadevergoeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten. De laattijdige, onvolledige of niet -betaling van één vervallen factuur maakt alle niet-relevante facturen opeisbaar.

 Bij gebrek aan betaling van de factuur op de vijftiende dag na de verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst met de klant door de verkoper door middel van een louter kennisgeving bij aangetekend schrijven eenzijdig en buitengerechtelijk wordt ontbonden, onverminderd het recht van de verkoper om schadevergoeding te vorderen. Daarbij heeft de verkoper ondermeer het recht om de publiciteit onmiddellijk te staken of stop te zetten.

Onverminderd het voorgaande behoudt Publilemon zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 13: Privacy

Verwerking van personengegevens (GDPR)

Publilemon en de contractpartij ekennen dat op de verwerking van de persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst. De Belgische wet van 8 december 1992

De verantwoordelijke voor de verwerking, Publilemon respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Publilemon  Weg op Bree 23/1 3670 Meeuwen, info@publilemon.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Publilemon heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 Publilemon houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op +32(0) 11 79 24 43, info@publilemon.be 

Artikel 15: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 16: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Publilemon om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 17: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Publilemon Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 18: klachten en geschillen

Klachten en/of geschillen, van welke aard dan ook, geven de koper niet het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens de verkoper op te schorten, noch het recht om de volledige bestelling te annuleren. Indien de klacht gegrond is, zal de maximale aansprakelijkheid van de verkoper in elk geval de prijs van het product niet overschrijden en heeft de verkoper de keuze om de gebrekkige of niet- conforme dienst aan te passen, of om de koper te vergoeden voor de door hem geleden directe schade (beperkt tot maximaal de prijs van de desbetreffend kostprijzen van het product).